narrow top

Kære ejere

Fællesarealer
Bestyrelsen modtager jævnligt henvendelser om ulovligt opbevaret effekter på fællesarealer – herunder barnevogne, klapvogne, cykler, autostole, reoler mv.

Med henvisning til foreningens husorden samt ordensforskrifter fra Københavns Kommune vil bestyrelsen pr. 1. november 2014 instruere rengøringsfirmaet i at fjerne samtlige ulovligt opbevaret effekter fra samtlige fællesarealer på ugentligt basis.

Bestyrelsen vil opbevare disse effekter i 2 måneder, hvorefter de vil blive kasseret uden yderligere varsel.

Såfremt man kan dokumentere ejerskabet af fjernede effekter udleveres disse mod et gebyr på kr. 100 pr. genstand. I så fald skal man kontakte Ejendomsvirke på e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Der vil være mulighed for udlevering 1 gang månedligt efter aftale.

Denne varsling er sket på vores hjemmeside, i nyhedsbrev pr. mail og sendes pr. post til samtlige ejere. Der vil ikke ske yderligere varslinger fremadrettet.

Lejede parkeringspladser
Det er af generalforsamlingen besluttet under hvilke vilkår ejerforeningen skal udleje parkeringspladser.

Lejekontraktens § 2.2 står der at lejeren kun må benytte parkeringspladsen til parkering med personkøretøj. Dette forstås som: Fungerende cykler, motorcykler og biler, som kan stå og parkeres indenfor p-pladsen.

Der er over tid henstillet til dette med sedler lagt på effekter der ikke har været tilladt, lavet nyhedsbrevs udsendelser, skrevet på hjemmesiden, skrevet i årsberetning og nævnt på den årlige generalforsamling. Ingen af disse kommunikationsformer har desværre vist sig at fungere, hvorfor processen nu er flg.:

- Opbevares der effekter på p-pladsen der ikke tillades, sendes brev med henstilling om at de fjernes omgående - dog senest 14 dage efter brevets afsendelse.
- Er effekterne ikke fjernet, opfattes det som et brud på den indgåede lejekontrakt og lejekontrakten opsiges uden videre varsel, og udlejes til den næste på ventelisten til p-pladser. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for E/F Egholm